We can't wait to hear from you! Call us today and let us help you find what you're looking for.

Projektforløb for projekt
Lærende Partnerskaber 

Roskilde Kommune fik i 2016 tildelt midler til Åben Skole fra Undervisningsministeriet. ​

 

Det klare mål var at udvikle længerevarende 

læringsforløb mellem skoler og kulturaktører - både for at understøtte en mere varieret skoledag med alsidig læring og samarbejde med eksterne parter i autentiske miljøer, og for at videreudbygge Roskilde Kommunes Åben Skole-portal

Kommunen og Autens, der er tilknyttet som proceskonsulenter på projektet, har tilrettelagt en proces over 4 læringsdage i kombination med 4 observationsdage, som munder ud i en prototypeworkshop.

Til venstre ses billede fra 3. Lærings- og refleksionsdag

Vi havde her via Autens besøg af Luke Abbott, England, der er en af de fremmeste eksperter i den pædagogiske metode Mantle of The Expert, der er en af de meget engagerende metoder, man kan tage fat i med Åben Skole-tænkningen.

 

Her er ideen at skabe en autentisk pædagogisk ramme for stor nysgerrighed, fantasi, kollaboration og kreativitet, hvor både faglighed, dannelse og aktivt elevarbejde kommer i dynamisk (sam)spil. Eleverne sættes i ekspertens rolle, hvor de skal løse en udfordring fra en konkret kunde - og vi fik oplevet nogle af metodens mange tips og tricks, da Luke tog os igennem en kort lille smagsprøve. 

Luke har skrevet en artikel om, hvordan man kan relaterer metoden til en Åben Skole-sammenhæng. Find denne og en bearbejdet version i værktøjskassen.

Se også den store ressourcebank for Mantle of the Expert her.

Projektets aktiviteter blev påbegyndt med et opstartsmøde i juni 2016, hvor kulturaktører og det pædagogiske personale, skoleledelser og de to forvaltninger indledte samarbejdet og afstemte

forventninger. Ydermere blev skolerne og kulturinstitutionerne etableret i de gældende lærende partnerskaber. Dette praksis-niveau fortsatte derefter med fire lærings- og refleksionsdage, samt en prototypeworkshop for alle kulturaktørerne og skolernes undervisende personale. Disse blev lagt med ca. en måneds mellemrum, hvilket muliggjorde observationsdage, hvor partnerskaberne havde mulighed for at teste deres læringsforløb af i praksis med elever.

Ved den sidste, afsluttende workshop, Prototypeworkshoppen, var formålet, at de lærende partnerskaber skulle samle op på deres erfaringer og evaluere deres eget forløb og projektet i sin

helhed. Foruden mundtlig feedback til hinanden og projekt-styregruppen skulle de udfylde formularen Prototypeforløb, der fortæller om udviklingen af deres undervisningsforløb, dets mål,

aktiviteter, udfordringer mm. Disse formularer er delt på Åben Skole-portalen, så de kan komme andre skolers undervisende personale og kulturaktører til gode.

Som en del af det planlagte projektforløb blev lærings- og refleksionsdagene (workshops) tilrettelagt progressions-mæssigt. Projektet blev dermed drevet af erfaringer fra gang til gang, hvilket tydeliggjorde at en udvikling fandt sted fra workshop til workshop. De fire lærings- og refleksionsdage har være fora for fælles erfaringsopsamling og videndeling, suppleret med faglige oplæg fra eksterne fagpersoner ud fra følgende tematikker: 1) Tværkollegialt feedback og sparring,

2) Udeskoledidaktik, 3) Læringsmålsstyret undervisning og 4) Bredere perspektiver på udbyttet af Åben-Skole-undervisningsforløb. Lærings- og refleksionsdagene blev desuden tilrettelagt, så de sikrede, at projektets formål og slutprodukter blev realiseret bedst muligt.